REGULAMIN

Świadczenia usług o wykonanie prac projektowych przez usługodawcę, Autorska Pracownia Projektowa – Klamczyńska Wnętrza, Małgorzata Klamczyńska


§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług o wykonanie prac projektowych przez Usługodawcę – Małgorzatę Klamczyńską projektanta wnętrz Autorskiej Pracowni Projektowej – Klamczyńska Wnętrza.

2. Witryna – strona internetowa, której właścicielem jest Usługodawca, dostępna w domenie www.klamczynskawnetrza.pl

3. Klient – Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która za pośrednictwem witryny poprzez wysłanie wypełnionego formularza zamówienia, zamówiła Projekt.

4. Projektant – Usługodawca – projektant wnętrz Małgorzata Klamczyńska , Autorska Pracownia Projektowa – Klamczyńska Wnętrza, właściciel i administrator witryny www.klamczynskawnetrza.pl

5. Plan Pomieszczenia Klienta – plan pomieszczenia lub mieszkania wraz z dokumentacją fotograficzną przesłany Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z formularzem zamówienia.

6. Świadczenie usługi – wykonanie usługi prac projektowych świadczonej bez jednoczesnej obecności stron poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.

7. Niezależny specjalista – jakikolwiek specjalista lub projektant branżowy włączony do prac nad dokumentacją techniczną

8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nim narzędzi programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi a w szczególności pocztą elektroniczną

9. Siedziba – siedzibę przedsiębiorcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

10. Ankieta – zestaw pytań w formie elektronicznej, na które odpowiada Klient, aby umożliwić projektantowi jak najlepsze dopasowanie projektu do jego oczekiwań

11. Projekt – PROJEKT: zestaw rysunków służący do przedstawienia idei wnętrza lub jego fragmentu.

12. Rzut pomieszczenia – rzut prostokątny, w którym płaszczyzna odwzorowania jest równoległa do podłogi. Rysunek przedstawia układ pomieszczenia z zaznaczeniem ścian, okien, drzwi, mebli, szachtów instalacyjnych, widocznych elementów instalacji tj. grzejniki.

13. Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia – wiadomość wysłana przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która jest jednoznaczna z rozpoczęciem prac projektowych.

14. Koncepcja Układu Funkcjonalnego – rzut pomieszczenia z opisem i schematycznym rozmieszczenia głównych elementów wystroju tj. stoły, sofy, stoliki, meble i sprzęt RTV, zabudowy meblowe, zabudowy kuchenne, rozmieszczenie ceramiki łazienkowej.

15. Formularz zamówienia – wzór formularza znajdującego się na witrynie www.klamczynskawnetrza.pl

§ 2 Informacje handlowe

1. Właścicielem i administratorem witryny www.klamczynskawnetrza.pl jest projektant wnętrz Małgorzata Klamczyńska działająca pod nazwą Autorska Pracownia Projektowa – Klamczyńska Wnętrza , NIP 8321947227

2. Usługodawca oświadcza iż wykonuje dokumentacje projektową aranżacji wnętrz mieszkań, domów jednorodzinnych oraz pomieszczeń biurowych w oparciu o zamówienie usługobiorcy sporządzone zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych, nieopisanych w Regulaminie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze m.).

3. Usługi Witryny dostępne są dla osób fizycznych i prawnych mogących zawierać umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Osoba składająca zamówienie w imieniu jednostki prawnej deklaruje i gwarantuje, że posiada odpowiednie upoważnienia do zawarcia niniejszej umowy w jej imieniu. Na żądanie usługodawcy upoważnienie zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do jego wglądu. Usługi Witryny są dostępne dla osób pełnoletnich.

4. Klient zamawiając usługę, zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z opisem usługi i akceptuje wszystkie warunki zawarte w Regulaminie. Wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem Witryny www.klamczynskawnetrza.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy i stanowi umowę stron.

§ 4 Składanie i realizacja zamówień

1. Witryna umożliwia Klientom złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia znajdujący się na niej. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego akceptacja i poprawne wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na Witrynie Usługodawcy. Klient zobowiązany jest podać rzeczywiste dane osobowe oraz adres e-mail. Usługobiorca bierze pełną odpowiedzialność za podane w formularzu zamówienia dane oraz oświadcza, że są zgodne z prawdą.

2. Klient zobowiązany jest podczas składania zamówienia zaznaczyć w formularzu zamówienia wybraną opcję projektu: Projekt koncepcyjny, Projekt wykonawczy, Projekt częściowy ( jedno pomieszczenie), Konsultacje projektowe.

3. Złożenie zamówienia na Witrynie www.klamczynskawnetrza.pl jest prawnie wiążącą umową usługi.

4. Koncepcja Układu Funkcjonalnego zostanie wykonana na podstawie Planu Pomieszczenia Klienta, który powinien zostać dostarczony wraz z formularzem zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Po otrzymaniu Planu Pomieszczenia Klienta, Usługodawca zgłasza dodatkowe pytania, przesyła ankietę, podaje ostateczną cenę projektu i po wyjaśnieniu wątpliwości akceptuje Plan Pomieszczenia Klienta lub akceptuje go bez zgłaszania wątpliwości. Każdorazowo potwierdzenie przyjęcia zlecenia zostaje wyrażone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez administratora witryny www.klamczynskawnetrza.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Usługobiorcy warunków umowy ustalonych stosownie do § 4 ust.3.

Plan Pomieszczenia Klienta powinien zawierać, co najmniej zwymiarowany rzut pomieszczenia, wysokość pomieszczenia, wymiary i rozmieszczenie okien, wysokości parapetów od poziomu podłogi, rozmieszczenie punktów instalacji wod-kan, co, elektrycznej.

§ 5 Wynagrodzenie za wykonane usługi, sposób jej naliczania oraz sposób jej zapłaty

1. Na podstawie dostarczonego planu, zostaje obliczona powierzchnia pomieszczenia z zaokrągleniem do 0,5m2.

2. Cena Projektu to cena usługi pomnożona przez ilość metrów kwadratowych projektowanego pomieszczenia.

3. Cena za usługę będzie płatna w dwóch transzach w sposób następujący:

a. 30% wynagrodzenia w dacie potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez usługodawcę

b. 70% wynagrodzenia w dniu zaakceptowania wizualizacji

c. 100% wynagrodzenia w dacie potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez usługodawcę (dotyczy Konsultacji Projektowej)

4. Usługobiorca będzie przekazywał poszczególne kwoty przelewem bankowym na konto usługodawcy.

5. Dowód wpłaty stanowi dowód na wykonanie przelewu wskazanej w nim części honorarium.

6. Każdorazowo usługodawca wystawia Rachunek do Umowy o dzieło z siedmiodniowym terminem płatności od daty wystawienia i przed przystąpieniem do dalszego etapu prac traktowanych jako warunek tego przystąpienia.

7. Usługobiorca nie może zatrzymać ani umniejszyć Honorarium Projektanta tylko dlatego, że Wykonawca lub niezależny specjalista albo inna osoba działająca ze strony Usługobiorcy nie wykonała swojego zadania.

8. Ceny podane przez usługodawcę są cenami netto.

9. Nieuregulowanie wynagrodzenia opisanego w pkt 3.a. § 5 poczytuje się za odstąpienie Usługobiorcy od umowy. W tym wypadku Usługodawca nalicza koszty wykonanych usług w oparciu o faktycznie wykonaną pracę oraz może żądać zwrotu poniesionych wydatków. Usługodawca wystawia w oparciu o wyliczone koszty i poniesione wydatki rachunek. Zapłata rachunku następuje w terminie 7 dni od daty jego wystawienia.

§ 6 Szczegółowa realizacja projektu

1. Projekty prezentowane na stronie www.klamczynskawnetrza.pl dostępne są w trzech opcjach cenowych: Projekt koncepcyjny, Projekt kompleksowy, Projekt podstawowy.

2. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Projektu składającego się z następujących elementów:

– inwentaryzacji przedmiotowej inwestycji (dostarczonej przez Klienta);

– koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza;

– wizualizacje wnętrz wybranych pomieszczeń;

– przygotowanie kompletu rysunków technicznych niezbędnych do realizacji projektu;

– szczegółowy spis elementów wyposażenia wnętrza – dotyczy Projektu kompleksowego;

3. Proces Projektowy

»ETAP 0 – WSTĘP, FORMALNOŚCI

1. Usługobiorca wysyła zgłoszenie za pomocą e – maila klamczynskawnetrza@gmail.com lub formularza kontaktowego.

2. Opisuje jakich pomieszczeń ma dotyczyć projekt. Jaki metraż posiada lokal i czy to ma być projekt koncepcyjny, kompleksowy, projekt pojedyńczego pomieszczenia lub projekt podstawowy.

3.W ciągu 48 godzin Usługobiorca otrzyma  wiadomość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w której znajdzie :

      » wycenę projektowanego wnętrza

      » krótką ankietę do wypełnienia, która pomoże projektantowi na jak najlepsze dopasowanie projektu do oczekiwań Usługobiorcy

      » dokładną instrukcję jak zmierzyć pomieszczenie/a

Usługodawca poprosi Usługobiorcę o dołączenie planu lokalu z zaznaczonymi wymiarami i istniejącymi mediami. Pomocne będą również zdjęcia pomieszczenia oraz wszelkie uwagi i sugestie dotyczące projektowanego wnętrza nie zawarte w ankiecie.

4.Usługodawca doprecyzuje szczegóły umowy i potwierdzi przyjęcie zlecenia. Usługobiorca otrzyma e- mail w którym znajdzie:

      »regulamin,

      »ostateczną wycenę

      »terminy płatności wynagrodzenia i realizacji projektu.

5.Po zaksięgowaniu 20 % wartości honorarium opisanego w §5 ust. 3 pkt. a Regulaminu Usługodawca wyśle za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomość o przystąpieniu do realizacji projektu

»ETAP II – KONCEPCJA UKŁADU FUNKCJONALNEGO

1.Po przeanalizowaniu przesłanych informacji (ankiety, pomiarów, zdjęć itp.) i zaakceptowaniu Planu Pomieszczenia Klienta Usługodawca przedstawia trzy wersje Koncepcji Układu Funkcjonalnego z uwzględnieniem planowanych zmian budowlanych i instalacyjnych oraz tablice kolorystyczne  zawierajace propozycję mebli, sprzętów, kolorów i dodatków w terminie 7 dni od daty potwierdzenia o przystapieniu do realizacji projektu.

2.Wybór Koncepcji Układu Funkcjonalnego przez Usługobiorcę nastepuje w terminie 3 dni od daty jej wysłania.

3.Etap II zostaje zakończony w momencie zatwierdzienia przez Usługobiorcę zmian.

»ETAP III – OPRACOWANIE WIZUALIZACJI FOTOREALISTYCZNEJ

1.Na podstawie wybranej wersji koncepcji układu funkcjonalnego Usługobiorca otrzyma kilka  wizualizacji dla każdego pomieszczenia z meblami, materiałami i dodatkami, na które się zdecydował w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia wyboru wersji Koncepcji Układu Funkcjonalnego.

2. Etap III zostaje zakończony w momencie potwierdzenia otrzymania wizualizacji i uregulowania pozostałej 70% części płatności.

»ETAP IV – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Po uregulowaniu płatności i potwierdzeniu otrzymania wizualizacji ,Usługobiorca otrzyma dokumentację projektową w której skład wchodzą:

     »Inwentaryzacja (dostarczona przez Klienta)

     »Układ funkcjonalny pomieszczenia – w postaci rzutu poziomego w skali 1:50 , z wymiarami

     »Układ projektowanych ścian / zabudowy G- K ( jeśli wystepuje), z wymiarami

     »Rzut elektryki i opis oswietlenia ( usytuowanie punktów świetlnych na ścianach i sufitach, oraz rozplanowania gniazdek elektrycznych i włączników światła) w postaci rzutu poziomego w skali 1:20, z wymiarami

     »Rozmieszczenie punktów wyjściowych dla instalacji wodno – kanalizacyjnej łazienek i kuchni w postaci rzutu poziomego w skali 1:20, z wymiarami

     »Układ podłogi i rozkład płytek podłogowych w postaci rzutu poziomego w skali 1:20, z wymiarami

     »Rzut sufitów podwieszanych (jeśli wystepują)

     »Widoki i przekroje ścian z kompletnym wyposażeniem, kolorystyką i doborem materiałów ( tapeta, okładzina kamienna, drewno itp.) w skali 1:20, z wymiarami

     »Szczegółowy projekt zabudowy kuchni w skali 1:20, z wymiarami

     »Projekt układu płytek w łazience w skali 1:20, z wymiarami

     »Rysunki wykonawcze mebli na wymiar w skali 1:20, z wymiarami ( jeśli wystepują)

     »Tablice kolorystyczne zawierajace dobór mebli , kolorystyki i proponowanych materiałów

 »ETAP V – LISTY MATERIAŁÓW, KOSZTORYS (dotyczy Projektu Wykonawczego)

Po potwierdzeniu otrzymania opracowania technicznego Usługodawca zobowiązuje się do wykonania szczegółowego opisu elementów wyposażenia wnętrza, będących integralną częścią projektowanej przestrzeni (meble, oprawy oświetleniowe, armatura, okładziny ścienne i podłogowe) wraz z orientacyjną ceną i spisem dystrybutorów oraz zestawienie powierzchni, ilości niezbędnych materiałów wykończeniowych

4. Konsultacje projektowe

Po zaakceptowaniu Tematu Konsultacji i zaksięgowaniu uzgodnionego wynagrodzenia Usługodawca przedstawia (w zależności od tematu) w terminie 2 dni od daty Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia.

– rzut pomieszczenia

– tablicę kolorystyczną

5. Zamówiony projekt wysyłany jest w całości w formie elektronicznej na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail

6. Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, przesłanie projektu na wskazany adres e-mail okaże się niemożliwe, to Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Klienta. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania innego adresu e-mail.

7. Klient nie nabywa w żadnym stopniu autorskich praw majątkowych do Projektu, jest mu udzielana wyłącznie licencja do używania Projektu na własne potrzeby. Zakazuje się dalszej sprzedaży bądź dalszego przekazywania Projektu osobom trzecim.

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych wad, nieprawidłowości lub braków w projekcie, Klient może złożyć reklamację, nie później niż 14 dni od otrzymania projektu, przesyłając reklamację drogą elektroniczną na adres: klamczynskawnetrza@gmail.com

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania, według postanowień Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać opis wady, oraz dane umożliwiające identyfikację Klienta.

4. Klient zamawiając projekt przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wizualizacje komputerowe są jedynie poglądowe i w sposób uproszczony oddają rzeczywistość, więc nie mogą być podstawą do ewentualnych reklamacji.

5. O sposobie rozwiązania reklamacji decyduje projektant www.klamczynskawnetrza.pl

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji projektant www.klamczynskawnetrza.pl zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:

– zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji

– udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Projekt

– umożliwienie Klientowi dokonania kolejnych zmian w ilosci oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.

7. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem, lub gdy Klient sam, lub za pośrednictwem niezależnych specjalistów dokonuje zmian w projekcie, witryna www.klamczynskawnetrza.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe czy wyrządzone szkody. W tym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Złożenie zamówienia i akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Autorską Pracownię Projektową – Klamczyńska Wnętrza, Małgorzata Klamczyńska

2. Dane zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy, reklamacji lub w celach marketingowych zgodnie z przepisami przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód, spowodowanych przerwami w funkcjonowaniu Witryny, lub wynikających z awarii lub przerw w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Usługodawcy.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości lub szkody powstałe w wyniku przesłania błędnych lub niekompletnych danych w Planie Pomieszczenia Klienta.

§ 10 Zmiany regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Witryny.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili. Zmiany Regulaminu nie mają wpływy na umowy już zawarte.

§ 11 Informacje dodatkowe

1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy usługodawcy podlega ochronie prawnej